Ofte stilte spørsmål og våre svar

Hvordan vet dere at ClimatePoint faktisk fører til utslippskutt?​


Hadde vi visst at selskapene og teknologiene vi investerer i, vil lykkes, så hadde vi hatt en enkel jobb. Det vi vet – er at uten investeringer i ny teknologi og utslippsfrie energiformer, så har vi ingen mulighet til å nå 2-gradersmålet. ClimatePoint bidrar derfor til investeringer med høyt potensial for store utslippskutt i fremtiden.

Noen tenker kanskje at kjøp av klimakvoter gir en mer umiddelbar effekt, i form av utslippskutt i dag. Men, det er stor usikkerhet og alt for mange kvoter i markedet til at effekten blir optimal. Samtidig fører ikke kvotekjøp nødvendigvis til omstilling i egen virksomhet. Vi mener derfor at det er viktigere å være klimanøytral i egen virksomhet om noen år, enn klimanøytral i dag, basert på kvoter. Ja, klimainvesteringer har usikker effekt og det er ikke gitt hvilke teknologier som vil lykkes, men med riktige investeringer er potensialet for utslippskutt enorme.
Kan dere risikere at ClimatePoint tar penger bort fra velfungerende kvoteprosjekter som også fører til måloppnåelse for FNs bærekraftmål?


Nei, vi trenger både et velfungerende kvotemarked og økt investeringsgrad. For mange er kompensasjon gjennom kvoter det eneste alternativet bedriften har, skal de bidra med utslippskutt utenfor egen virksomhet. Vi ønsker å bygge på dagens kvoteordning og tilby flere muligheter for å effektivt kompensere utslippene. For noen vil det være riktig å klimainvestere, samtidig som de fortsetter med gode, kvalitetssikrede kvoteprosjekter for å oppnå bærekraftsmålene.
Vil investeringer gjennom ClimatePoint anses som grønnvasking?


Det korte svaret er nei. Vi i ClimatePoint kontrollerer ikke markedsføringen til kundene våre, men vi forventer at de forholder seg til grønnvaskingsplakaten.

Klimakompensasjon alene vil ikke være nok til at en bedrift er konkurransedyktig i 2030, så det vil aldri være et alternativ til å gjøre nødvendige tiltak i egen virksomhet.

Det er likevel interessant å merke seg at det er de selskapene som kompenserer mest, som ligger lengst frem på tiltak i egen virksomhet. Fra Microsoft og Amazon, til mindre norske selskaper som Fjordkraft og Stormberg.
Er det greit å tjene penger på kompensering?


I ClimatePoint mener vi at den grønne omstillingen ikke vil være mulig å gjennomføre med mindre den er lønnsom. Regningen for å gjennomføre omstillingen er formidabel, og det utgjør den største investeringsmuligheten i menneskets historie.

I dag har bedrifter svært få muligheter til å påvirke klimatiltak utenfor egen virksomhet - gjennom ClimatePoint kan de få både eierskap, avkastning og teknologien som trengs for å lykkes.
For å lykkes med klimamålene vet vi at vi må investere i utviklingsland. Hvorfor velger dere da å investere i vestlige økonomier?


Vi er absolutt avhengig av en massiv overføring av kapital til utviklingsland, for å sikre at fremtidig vekst ikke skjer med fossil energi. Samtidig er vi også avhengig av å lykkes med ny teknologi i våre markeder, slik at disse senere kan eksporteres. Skal norske selskaper skape verdier i 2030, må vi finansiere frem gode løsninger som gjør at vi kan kutte der det er vanskeligst å kutte. I ClimatePoint ønsker vi på sikt å se på flere typer investeringer, også i utviklingsland, men dette ligger noen år frem i tid. ​
Skal selskapet investere både i noterte og unoterte vekstselskaper?


ClimatePoint har et bredt mandat til investeringer i grønn omstilling, men vi tror at vi utgjør størst forskjell ved å investere i unoterte selskaper som trenger kapital. Små og mellomstore bedrifter skal få tilgang til et marked som i dag er forbeholdt profesjonelle.

ClimatePoint har engasjert verdens ledende klimaforvaltere til å finne de beste investeringene. Trenger fondet å investere midler i det noterte markedet i kortere perioder vil dette også være mulig. Det viktigste er at hver krone skal bidra mest mulig til klima.
Hvilke kriterier har dere for investeringene?


ClimatePoint skal investere i selskaper som bidrar til at det er mulig å kutte utslipp, der det i dag ikke går. Ofte handler det om ny teknologi i sektorer som i dag ikke har fullgode løsninger: Skipsfart, landbruk, tekstil og transport er bransjer som i dag er langt unna nullutslipp. Disse må lykkes - skal vi nå klimamålene.

Derfor vil ClimatePoint ha fokus på selskaper som jobber for grønn omstilling, med tjenester og produkter som slipper ut mindre CO2 enn i dag. Basert på fem av FNs Bærekraftsmål og kritierier fra ledende tredjepartsleverandører for klimaverifisering, velger ClimatePoint ut de fondene og selskapene som er mest relevant for å kunne lykkes. Det som tjener klima – vil også være det som tjener investorene.
Kan de som klimakompenserer gjennom ClimatePoint legge føringer på hva pengene skal gå til?


Nei, kunder vil ikke kunne ha påvirkning på investeringene som gjøres. Samtidig er ClimatePoint sine partnere åpne for innspill på nye selskaper, og ny teknologi under utvikling.
Hvem forvalter fondet i det daglige?


ClimatePoint har i dag ulike alternativer for forvaltning av fondet. Ved oppkapitalisering av minimumskapital, vil valg rundt endelig struktur og oppsett bli tatt.
Hvorfor kan ikke bare de som er interesserte i klimainvesteringer bare investere på børs eller i fond?


Vi i ClimatePoint heier på alle som bidrar til et bedre klima, og kapital er en av de viktigste virkemidlene. Børsnoterte fond er sikrere investeringer, hvor du som grønn investor har en høyere grad av likviditet. Likevel vet vi at løsningene på klimakrisen ligger i ny og innovativ teknologi, og da trengs det kapital for å støtte nye selskaper før de har kommet seg på børs. Det er den forskjellen ClimatePoint utgjør.